facebook

Rodo

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Szanowny Kliencie, 

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.  

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Light Center Sp. z o.o. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Light Center Sp. z o.o.

​Jednocześnie zapewniamy, że twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Klauzuli o ochronie danych osobowych”.

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Light Center Sp. z o.o.ul. Nowe Osiedle 13D NIP 7492088405, REGON  161447673 Sąd rejonowy w Opolu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS  0000413996  (zwany dalej Light Center), jako administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas podejmowania działań na Państwa żądanie przed zawarciem z Państwem umowy, podczas zawierania  umowy oraz w trakcie jej trwania („dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres do kontaktu,
 • firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja umowy, której jesteście stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, której jesteście stroną (RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • marketing produktów i usług świadczonych przez Administratora, jako niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, Art. 6 ust. 1 lit f),
 • realizacji obowiązków Light Center Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (Art. 112 ust. 1 Ustawy o VAT, Art. 70 Ordynacji Podatkowej),
 • ochrony praw Light Center Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

Light Center Sp. z o.o. może przekazać Państwa dane osobowe do przetwarzania w związku z realizacją w/w celów:

 1. Podmiotom współpracującym z Light Center Sp. z o.o. w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT, analiz, działań marketingowych, polityki jakości, polityki bezpieczeństwa danych osobowych, firmom windykacyjnym itp., z którymi Light Center Sp. z o.o. ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Light Center Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Light Center Sp. z o.o.  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

W szczególności Light Center Sp. z o.o.  może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne, audytorzy, firmy hostingowe itp. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Light Center Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami RODO i w celu.

 1. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim: w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Light Center Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Light Center Sp. z o.o.  i / lub przetwarzających dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Light Center Sp. z o.o..

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem
o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, jako osoby, których dane dotyczą, macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do swoich Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Light Center Sp. z o.o.potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Light Center dostarczy Państwu na żądanie zestawienie Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne zestawienia, o które zwrócą się Państwo, Light Center może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądania, o ile przepisy prawa nie nakazują innego postępowania, niezwłocznego usunięcia danych osobowych które Państwa dotyczą, a Light Center Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie Light Center ograniczy przetwarzanie wskazanych przez Państwa danych osobowych wyłącznie do celów przez Państwa wskazanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 5. Przenoszenia danych osobowych. Pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Light Center Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.
 6. Sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Light Center Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez Light Center Sp. z o.o. danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem:. Light Center Sp. z o.o.ul. Nowe Osiedle 13D, 47-240 Bierawa, +48 77 405 30 40 , e-mail: rodo@lightcenter.pl, strona www: www.espotlight.pl/.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli zgodnie z obowiązującym prawem; w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Polityka Cookies oraz instrukcja wyłączenia

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Pliki cookies nie służą do zbierania zindywidualizowanych informacji o Tobie i te informacje nie są przez nas gromadzone ani przechowywane, a służą jedynie wyświetleniu Tobie zindywidualizowanej zawartości.

Jak wyłączyć pliki Cookies?

Pliki cookies są zapisywane w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki. Oznacza, to, że sam decydujesz o tym, czy wydawcy witryn internetowych będą wiedzieli z jakich części serwisu korzystasz. Pliki cookies pozwalają wydawcom na wyświetlenie treści, która może być dla Ciebie bardziej atrakcyjna na podstawie Twoich dotychczasowych zachowań. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji w celach handlowych i mogą być wykorzystywane, aby dostosować wyświetlaną reklamę.

 

Instrukcje wyłączenia plików cookies w konkretnych przeglądarkach:

W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

 

 1. Mozilla Firefox W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 2. Microsoft Internet Explorer W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 3. Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 4.  Opera Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn
 5. Safari W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
 6. Smartfony i tablety Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.