facebook

Regulamin

REGULAMIN WAŻNY OD 25.12.2014

DZIAŁ I
WSTĘP

§ 1
Używane w regulaminie definicje

1. Użyte w regulaminie definicje mają zawsze następujące znaczenie:
1.1. adres poczty elektronicznej sprzedawcy – to sklep@espotlight.pl,
1.2. Biuro Obsługi Klienta - to infolinia obsługująca klientów, dostępna pod numerem telefonu +48 77 405-30-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:45, gdzie uzyskać można informacje o produktach, zasadach funkcjonowania sklepu „espotlight.pl" oraz realizacji umów sprzedaży. Cena za połączenie wynika ze stawki operatora klienta,
1.3. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
1.4. formularz konta – formularz w sklepie „espotlight.pl", umożliwiający rejestrację konta,
1.5. formularz zamówienia – formularz w sklepie „espotlight.pl", służący do złożenia zamówienia,
1.6. gość – jest to klient, który korzysta ze sklepu „espotlight.pl" bez zalogowania do konta i który może wyłącznie przeglądać zawartość sklepu „espotlight.pl" i składać zamówienia na produkty,
1.7. hasło – jest to ciąg dowolnych liter i cyfr, wybieranych przy rejestracji konta swobodnie przez zarejestrowanego użytkownika, a następnie wprowadzonych przy logowaniu się do konta,
1.8. klient – to osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie ze sprzedawcą umów sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, korzystającą ze sklepu „espotlight.pl" jako gość albo jako zarejestrowany użytkownik,
1.9. konsument – to klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.10. konto – jest to funkcja sklepu „espotlight.pl", po aktywowaniu której poprzez rejestrację i zalogowanie się do niej (przy użyciu loginu i hasła) zwiększa się funkcjonalność sklepu „espotlight.pl", jak również ułatwione jest zawieranie ze sprzedawcą umów sprzedaży poprzez szybszą obsługę kasową, wcześniejsze powiadamianie o promocjach, umożliwienie śledzenia statusu umów sprzedaży, umożliwienie korzystania z osobistej książki adresowej.
1.11. login – jest to adres poczty elektronicznej klienta używany przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz przy rejestracji i logowaniu się do konta,
1.12. produkt/y – rzeczy ruchome oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem sklepu „espotlight.pl"
1.13. przedsiębiorca – to klient, który nie jest konsumentem,
1.14. przesyłka – to produkty zapakowane i przesłane klientowi, na podstawie złożonego przez niego zamówienia,
1.15. przewoźnik – to podmiot dostarczający produkty od sprzedawcy do klienta,
1.16. regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://www.espotlight.pl/webpage/regulamin.html
1.17. salon/y sprzedawcy – jeden z punktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w którym klient może zamówić produkt, odebrać produkt i dokonać za nie zapłaty, złożyć reklamację oraz oddać produkt, działająca pod adresem www.espotlight.pl i będąca własnością sprzedawcy, za pośrednictwem której prowadzona jest dla klientów sprzedaż na zasadach wskazanych w regulaminie,
1.18. sprzedawca – to Light Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Nowe Osiedle 13D, 47-240 Bierawa, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000413996, NIP 7492088405, REGON 161447673. Z tym podmiotem klient zawiera umowę sprzedaży produktów.
1.19. tickbox – jest to funkcja sklepu „espotlight.pl" w postaci pola, które po kliknięciu zostaje zaznaczone i umożliwia klientowi złożenie określonego, opisanego bezpośrednio przy polu, oświadczenia woli,
1.20. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, na skutek złożenia przez klienta zamówienia,
1.21. usługi elektroniczne – są to świadczone nieodpłatnie przez sprzedawcę na rzecz klientów usługi, w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), na zasadach określonych w regulaminie,
1.22. zamówienie – to oświadczenie woli klienta, iż zamierza on zawrzeć ze sprzedawcą umowę sprzedaży określonych produktów.
1.23. zarejestrowany użytkownik – to klient, który korzysta ze sklepu „espotlight.pl" po rejestracji i zalogowaniu się do konta i który może zarówno przeglądać zawartość sklepu „espotlight.pl" jak i składać zamówienia na produkty.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku, włącznie z tym dniem. Do umów sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie ma regulamin dostępny pod adresem http://www.lightcenter.pl/regulamin-old.html
2. W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania sklepu „espotlight.pl", prowadzenia przez sprzedawcę działalności handlowej za pośrednictwem sklepu „espotlight.pl" poprzez sprzedaż produktów w tym zasady składania przez klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady uiszczania przez klientów ceny za produkty, zasady zwrotu ceny klientowi, zasady dostarczania przesyłek, procedury zgłaszania przez klienta reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę jak również zasady odstępowania od umów zawieranych przez konsumenta, świadczenie usług elektronicznych, zarządzanie danymi klienta i inne.
3. Zawierać ze sprzedawcą umowy sprzedaży mogą klienci:
3.1. będącymi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,
3.2. będący osobami prawnymi,
3.3. będący jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, lecz posiadającymi zdolność prawną,
3.4. będący osobami fizycznymi posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednakże wyłącznie w zakresie w jakim osoby te mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania sklepu „espotlight.pl" ani jakiejkolwiek jego części do wykonywania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, jak też do dostarczania jakichkolwiek treści o takim charakterze.
5. Spełniając obowiązek o jakim mowa w art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, sprzedawca wskazuje, iż do ryzyka związanego z korzystaniem z usług elektronicznych, należy zaliczyć przede wszystkim wirusy i robaki komputerowe, programy szpiegujące (ang. spyware), trojany, dialery, a nadto bezprawne działania osób trzecich wymierzone w sklep „espotlight.pl", polegające np. na włamaniach do systemu lub atakach na witrynę sklepu „espotlight.pl". Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne i przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa działania mające na celu zminimalizowanie szansy wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych ryzyk, przy korzystaniu przez klientów ze sklepu „espotlight.pl".
6. Korzystanie ze sklepu „espotlight.pl" możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
6.1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub,
6.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
6.3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
7. Przeglądanie produktów wyświetlanych w sklepie „espotlight.pl" nie wymaga założenia konta i zalogowania do niego i jest dostępne zarówno dla klientów będących gośćmi jak i zarejestrowanymi użytkownikami.
8. Zamawianie produktów dostępne jest zarówno dla:
8.1. gości,
8.2. zarejestrowanych użytkowników.
9. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą w szczególności poprzez:
9.1. Biuro Obsługi Klienta,
9.2. adres poczty elektronicznej sprzedawcy,
9.3. drogę pocztową na adres sprzedawcy: Light Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Nowe Osiedle 13D, 47-240 Bierawa
9.4. jeden z salonów sprzedawcy,
9.5. sklep „espotlight.pl".

§ 3
Ceny

1. Wszelkie ceny, wyświetlane w sklepie „espotlight.pl":
1.1. są podawane w złotych polskich lub w euro (PLN, EUR),
1.2. zawierają odpowiedni podatek VAT (są cenami brutto),
1.3. nie zawierają kosztów dostawy do klienta.
2. W przypadku produktów, co do których istnieje taki wymóg, ceny zawierają również koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 (Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z póź. zm.)

3. Do wszystkich cen, wyświetlanych w sklepie „espotlight.pl", należy doliczyć koszt dostawy od sprzedawcy do klienta, chyba że klient zdecydował się odebrać produkt w jednym z salonów sprzedawcy. Koszt dostawy do klienta zależny jest od wybranego przez klienta sposobu dostawy produktu i wyświetlany jest jeszcze przed złożeniem zamówienia.
4. Jeżeli więc klient chce poznać łączną cenę produktu i ich dostawy/wydruku (określanych w sklepie „espotlight.pl" jako „Suma zamówienia" powinien on postępować w sposób wskazany w sklepie „espotlight.pl", w szczególności:
4.1. wybrać produkt poprzez przyciśnięcie przycisku „Koszyk" lub innego o tym samym znaczeniu,
4.2. kliknąć przycisk „Twój koszyk" lub inny o tym samym znaczeniu,
4.3. wybrać liczbę egzemplarzy zamawianych produktów,
4.4. wybrać sposób dostawy produktów.
5. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w cenach produktów. Zmiana ta nie ma jednak wpływu na cenę jeżeli klient złożył już zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

§4
Promocje

1. Sprzedawca, w wybranym przez siebie zakresie i czasie, może przeprowadzać wszelkiego rodzaju promocje.
2. Każdorazowo promocja będzie zawierała swój własny regulamin, chyba że polegać będzie ona wyłącznie na obniżeniu, na określony czas, ceny konkretnych produktów. W przypadku gdy dana promocja będzie posiadała regulamin link do niego wyświetlany w sklepie „espotlight.pl".
3. Sprzedawca może odwoływać i zmieniać akcje promocyjne niemające regulaminu jak i te z regulaminem. Odwołanie promocji lub jej zmiana nie ma jednak wpływu na produkty na które klient złożył już zamówienie.

§ 5
Rejestracja konta

1. Rejestracja konta jest zawsze dobrowolna, jednakże klienci, którzy nie zdecydują się na jego zarejestrowanie będą mogli wyłącznie przeglądać zawartość sklepu „espotlight.pl" oraz dokonywać zamówień na produkty
2. Dla założenia konta niezbędne jest:
2.1. wypełnienie formularza konta, poprzez podanie następujących danych:
a. numeru telefonu,
b. imienia,
c. nazwiska,
d. ulicy,
e. numeru posesji,
f. kodu pocztowego,
g. miejscowości,
h. kraju/regionu,
i. loginu,
j. powtórzenia loginu,
k. hasła,
l. powtórzenia hasła,
m. nazwy firmy – tylko w przypadku przedsiębiorców,
n. NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców,
2.2. zaakceptowanie regulaminu, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,
2.3. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,
2.4. kliknięcie przycisk „Załóż konto" lub innego, o tym samym znaczeniu.
3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza konta i kliknięciu przycisku „Załóż konto" lub innego, o tym samym znaczeniu, klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika, a sprzedawca przesyła klientowi dokonującemu rejestracji na jego login (adres e-mail) potwierdzenie dokonania rejestracji i regulamin.
4. Formularz konta wyświetla się po kliknięciu widniejącego w sklepie „espotlight.pl" przycisku „Rejestracja", „Załóż konto w naszym sklepie" lub innego, o tym samym znaczeniu.
5. W przypadku niepodania któregokolwiek z danych o których mowa w ust. 2 tego paragrafu lub niezaznaczenia któregokolwiek z tickboxów, o których mowa w tym ustępie rejestracja konta nie będzie możliwa.
6. Przed kliknięciem przycisku „Załóż konto", poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa, klient może, lecz nie musi wyrazić chęć otrzymywać sms-a lub e-maili z kodami rabatowymi i informacjami o aktualnych promocjach jak również chęć otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami o ofercie handlowej sprzedawcy lub innych podmiotów,
7. Po zarejestrowaniu konta, klient może każdorazowo zmienić dane, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, poprzez kliknięcie przycisku „Zmiana danych osobowych" dostępnego po kliknięciu przycisku „Twoje konto", lub w inny sposób dostępny w sklepie „espotlight.pl". Szczegółowe postanowienia co do danych klientów zawarte są w Dziale V regulaminu.
8. Jeden klient może posiadać tylko jedno konto. Jest ono dostępne po podaniu loginu i hasła.

DZIAŁ II
UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

§6
Procedura składania zamówienia przez klienta

1. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie na produkt, który jest dostępny w zasobach sprzedawcy, w chwili składania zamówienia przez klienta, zgodnie z informacją o dostępności danego produktu, umieszczoną w sklepie „espotlight.pl".
2. Informacje o dostępności danego produktu są aktualizowane od dwóch do trzech razy dziennie. Klient, celem upewnienia się, iż dany produkt jest dostępny w zasobach sprzedawcy, może skierować do sprzedawcy zapytanie:
2.1. na adres poczty elektronicznej,
2.2. do Biura Obsługi Klienta,
2.3. w salonie sprzedawcy,
2.4. za pośrednictwem sklepu „espotlight.pl".
3. Klient, celem złożenia zamówienia na wybrany przez siebie w sklepie „espotlight.pl" produkt, powinien postępować zgodnie z zaleceniami i sposobem funkcjonowania sklepu „espotlight.pl", w szczególności zaś powinien:
3.1. upewnić się, iż dany produkt jest dostępny w zasobach sprzedawcy, w sposób określony w ust. 1 lub 2 tego paragrafu,
3.2. kliknąć przycisk „Do koszyk", lub inny, o tym samym znaczeniu,
3.3. wypełnić formularz zamówienia, jeżeli korzysta ze sklepu „espotlight.pl" jako gość, jeżeli korzysta z niego jako zarejestrowany użytkownik formularz zamówienia jest już wypełniony, można w nim wprowadzać zmiany i podać inny adres dostawy – formularz zamówienia musi jednak zawierać wszystkie elementy wymagane również od gościa.
3.4. wybrać sposób dostawy,
3.5. wybrać sposób płatności,
3.6. złożyć oświadczenie o:
a. zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz wyrazić zgodę na związanie jego treścią, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,
b. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu promocji oraz wyrazić zgodę na związanie jego treścią, jeżeli taki regulamin obowiązuje, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,
c. złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych i o prawdziwości tych danych, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,
3.7. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
4. Wypełnienie formularza zamówienia polega na:
4.1. wyborze czy zamówienie ma być dokonane jako firma czy jako osoba fizyczna,
4.2. w przypadku wybrania opcji zakupu jako osoba fizyczna należy podać następujące dane, zaznaczone gwiazdką:
a. imię
b. nazwisko
c. numer telefonu:
d. ulicę
e. numer
f. kod pocztowy
g. miejscowość
h. login (adres-email)
4.3. w przypadku wybrania opcji zakupu jako firma oprócz danych wskazanych w punkcie 4.2. należy podać następujące dane, zaznaczone gwiazdką:
a. nazwę firmy
b. NIP
5. Klient, przy składaniu zamówienia, może złożyć oświadczenie woli, poprzez zaznaczenie odpowiedniego tickboxa, o wyrażeniu zgody na:
5.1. udostępnieniu swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie „espotlight.pl", spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, NIP: 5272525995, KRS: 0000268796 oraz na ich przetwarzanie przez Grupę Allegro w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu Zaufane Opinie,
6. Wyrażenie zgody według zasad wskazanych w ustępie powyższym, może również nastąpić w innym miejscu, wskazanym w sklepie „espotlight.pl". Klient może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia woli do sprzedawcy.
7. Klient może przed złożeniem zamówienia użyć Kodu Promocyjnego lub innego o tej samej funkcji, o ile takowy posiada, i skorzystać z przysługującej zgodnie z nim zniżki.
8. Klient może o także informacyjnie podać dodatkowe instrukcje dotyczące dostawy dla sprzedawcy.
9. Procedura składania zamówienia kończy się kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" przez klienta, co równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy sprzedawcą, a klientem umowy sprzedaży, wybranych przez klienta produktów.

§ 7
Procedura realizacji umowy sprzedaży przez sprzedawcę

1. Po kliknięciu przez klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" sprzedawca przesyła na login (adres e-mail) klienta:
1.1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z numerem zamówienia oraz dodatkowymi informacjami,
1.2. datę planowanej realizacji umowy sprzedaży,
1.3. regulamin,
1.4. informacje o wybranym produkcie,
1.5. wzór oświadczenia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Klient zawsze może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta aby uzyskać aktualne informacje o realizacji umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca może każdorazowo dokumentować stan pakowanych do przesyłki produktów jak i samej przesyłki.
4. Sprzedawca najczęściej wysyła przesyłkę w terminie od 1 do 10 dni roboczych. Dostawa przesyłki o masie całkowitej (jednego opakowania) do 30 kg dostarczana jest do drzwi.
5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej produktów przechodzi na konsumenta z chwilą jej wydania konsumentowi.
6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej produktów przechodzi na przedsiębiorcę z chwilą jej wydania przez sprzedawcę przewoźnikowi.
7. W wyjątkowych wypadkach, powodujących wydłużenie realizacji umowy sprzedaży, np. przy potrzebie uzupełnienia stanu magazynowego lub sprowadzeniu zamówionego produktu, sprzedawca zastrzega sobie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, możliwość wydania produktu lub przesyłki klientowi w terminie 30 dni od kliknięcia przez klienta przycisku „Zamwiam z obowiązkiem zapłaty". W razie opóźnienia sprzedawcy w wykonaniu umowy sprzedaży i w tym terminie klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania produktu, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
8. Uprzejmie informujemy, iż przed odebraniem przesyłki klient ma prawo dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 53 poz. 272), a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń przesyłki lub produktów do niej zapakowanych może niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia i podpisanego przez przewoźnika. Klient ma prawo do bezpłatnego egzemplarza protokołu. Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie według cennika przewoźnika. Niewykonanie przez konsumenta powyższego uprawnienia nie wpływa na procedurę reklamacyjną.
9. Do każdego produktu, w tym znajdującego się w przesyłce, sprzedawca dołącza wszelkie elementy wyposażenia, instrukcje obsługi, konserwacji, kartę gwarancyjną (jeżeli na zamówione produkty udzielona została przez producenta gwarancja) oraz odpowiedni dowód zakupu jak i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
10. Jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z produktu zgodnie z przeznaczeniem, sprzedawca udziela w tym przedmiocie odpowiednich wyjaśnień.

§ 8
Zmiana zamówienia

1. Do wydania mu przesyłki konsument może w całości lub w części:
1.1. anulować zamówienie na produkty,
1.2. zmienić zamówione produkty na inne,
1.3. zmienić ilość zamówionych produktów,
1.4. zmienić dane wymienione w formularzu zamówienia.
2. Przedsiębiorca może aż do przekazania przesyłki przez sprzedawcę przewoźnikowi:
2.1. zmienić zamówione produkty na inne ale tak aby ich cena była taka sama lub większą,
2.2. zmienić ilość zamówionych produktów ale tak aby ich cena była taka sama lub większą,
3. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej klient powinien się skontaktować ze sprzedawcą za pomocą przysługujących mu środków, które wymienione zostały w § 2 ust. 9 regulaminu.
4. Jeżeli konsument nie zdąży zmienić zamówienia do czasu wydania mu przesyłki, może on odstąpić od umowy sprzedaży, według zasad określonych w § 14 regulaminu.
5. Zmiana zamówienia może oznaczać konieczność ponownego przejścia procedury, o której mowa w § 6 i 7 regulaminu lub, w przypadku gdy wartość umowy sprzedaży po zmianie wzrosła, dokonania dodatkowej wpłaty ceny przez klienta, o czym klient będzie informowany na podany przez niego login (adres e-mail).

§ 9
Sposób dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych produktów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie za pomocą:
1.1. przewoźnika (firmy kurierskiej), działającego pod firmą DHL
2. Podane w punkcie 1 sposoby dostawy i ceny mają zastosowanie wyłącznie do adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli klient zamierza zamówić produkt na adres znajdujący się poza tym terytorium powinien skontaktować się indywidualnie ze sprzedawcą – musi to być jednak adres na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Klient może zapoznać się z dostępnymi opcjami i kosztami dostawy po kliknięciu na przycisk „i", znajdujący się na przy formularzu zamówienia lub w inny sposób dostępny w sklepie „espotlight.pl".
4. Szczegółowe zasady dostarczania przesyłek z produktami za pomoc przewoźnika UPS określa regulamin tego przewoźnika, dostępny pod adresem www.ups.com/content/pl/pl/index.jsx

§10
Sposób płatności

1. Sposób płatności uzależniony jest od tego którą opcję dostawy klient wybrał, i tak:
1.1. w przypadku wyboru dostawy za pomocą przewoźnika DHL klient może dokonać płatności:
a. przelewem błyskawicznym PayU,
b. przelewem tradycyjnym,
c. przelewem błyskawicznym PayPal
d. płatności za pobraniem (do zamówień o łącznej wysokości do 1.000,00 zł),
2. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich lub euro (PLN, EUR), chyba że indywidualna umowa z klientem przewiduje co innego.
3. Sprzedawca nie stosuje odroczonych form płatności ("na termin"), nie udziela leasingu,

DZIAŁ III
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 11
Rękojmia udzielana przez sprzedawcę konsumentom

1. Konsument może na zakupiony produkt złożyć reklamację z tytułu rękojmi, według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie Kodeks cywilny. Najważniejsze zasady składania reklamacji według tych zasad, jak również zmiany w tych zasadach, przeprowadzone na korzyść konsumenta, wskazano poniżej.
2. Sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli produkt kupiony przez konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
3.3. nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
3.4. została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż dwa lata od jej wydania konsumentowi.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność innej osoby albo jest obciążona prawem inne osoby, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania przesyłki konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Konsument, który składa reklamację z tytułu rękojmi powinien:
11.1. podać dane umożliwiające jego identyfikacje,
11.2. powiadomić o tym sprzedawcę, w jeden ze sposobów wskazanych w § 2 ust. 9 regulaminu lub w inny sposób i opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.
11.3. umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy. Sprzedawca sam odbiera, celem zbadania, reklamowany towar od konsumenta, chyba że strony ustalą inny sposób odbioru, nienaruszający jednak uprawnień konsumenta, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
11.4. sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia konsumenta o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Konsument może ale nie musi skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem KLIKNIJ

§ 12
Rękojmia udzielana przez sprzedawcę przedsiębiorcom

1. Sprzedawca udziela przedsiębiorcom rękojmi na produkty według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, ze zmianami wskazanymi poniżej.
2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na przedsiębiorcę z chwilą wydania przesyłki przez sprzedawcę przewoźnikowi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w tej chwili lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili.
3. Odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona, jeżeli przedsiębiorca wiedział o wadzie produktu w chwili złożenia zamówienia lub przejścia na niego niebezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż 7 dni od jej zauważenia. W szczególności przedsiębiorca winien zbadać produkty jeszcze w obecności przewoźnika i zawiadomić go niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, sporządzając na tę okoliczność odpowiedni protokół.
5. Przedsiębiorca, który składa reklamację z tytułu rękojmi powinien:
5.1. powiadomić o tym sprzedawcę na adres poczty elektronicznej lub pisemnie, opisać stwierdzoną wadę oraz podać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.
5.2. dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt na adres sprzedawcy, chyba, że sprzedawca sam zgłosi się po jego odbiór, o czym przedsiębiorca zostanie powiadomiony.
5.3. Sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia przedsiębiorcę o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Nie będą rozpatrywane reklamacje przedsiębiorcy, który zaniechał wykonania uprawnień o których mowa w § 7 ust. 8 regulaminu. W przypadku przedsiębiorcy procedura opisana w § 7 ust. 8 regulaminu jest obowiązkowa.
7. Przedsiębiorca może ale nie musi skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem KLIKNIJ

§ 13
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Konsument zawierający ze sprzedawcą umowę sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu „espotlight.pl" ma prawo odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę na jeden ze sposobów wskazanych w § 2 ust. 10 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do regulaminu i dostępnego dodatkowo w formie elektronicznej pod adresem KLIKNIJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wysłanego do sprzedawcy drogą elektroniczną (poprzez adres poczty elektronicznej, konto, Biuro Obsługi Klienta) przesyła konsumentowi na jego login (adres e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy produktu do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, takie jak koszt dostawy produktu do sprzedawcy na adres sprzedawcy.
11. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
13. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
14. Prawo o którym mowa powyżej nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
14.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
14.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
14.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
14.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
14.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
14.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
14.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
14.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
14.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
14.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
14.11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
14.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
14.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 14
Gwarancja jakości

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane przez siebie produkty. Produkty sprzedawane przez sprzedawcę mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta produktu.
2. W przypadku gdy dany produkt objęty będzie gwarancją jakiegokolwiek podmiotu innego niż sprzedawca, sprzedawca wraz z zamówionym produktem prześle klientowi dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej.
3. Jeżeli na dany produkt inny podmiot udzielił gwarancji jakości, zakres i uprawnienia dla klienta wynikające z gwarancji jakości określone zostaną w wydanym mu dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz w sklepie „espotlight.pl", przy opisie produktu.
4. Jeżeli na określony produkt udzielona została gwarancja jakości i klient zamierza wykonywać swoje uprawnienia wskazane w dokumencie gwarancyjnym lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa, może przesłać reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio do sprzedawcy, ze wskazaniem, iż wykonuje on uprawnienia z tytułu gwarancji. Sprzedawca w tym przypadku przekaże reklamację do gwaranta. Sprzedawca jest w tym wypadku wyłącznie pośrednikiem pomiędzy klientem a gwarantem.

§ 15
Zwrot należności klientom

1. W przypadku gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, regulaminu lub postanowienia umowne sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rzecz klientów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od, przykładowo:
1.1. otrzymania przez sprzedawca informacji o rezygnacji przez konsumenta z części lub całości zamówienia według zasad określonych w § 8 regulaminu,
1.2. poinformowania klienta o uznaniu złożonej przez niego reklamacji, jeżeli klient odstąpił od umowy, zażądał obniżenia ceny lub reklamowany przez klienta produkt nie mógł być naprawiony lub wymieniony na nowy,
2. Każdorazowo, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwrot na rzecz klienta wpłaconych przez niego należności sprzedawca wysyła klientowi wiadomość na login (adres e-mail), w której to informuje o zwrocie i o tym, że nastąpi on w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

DZIAŁ IV
USŁUGI ELEKTRONICZNE, PRZETWARZANIE DANYCH I POLITYKA COOKIES

§16
Przedmiot regulacji

1. W niniejszym dziale określony został zakres danych uzyskiwanych przez sprzedawcę od klientów, ich rodzaj oraz sposób korzystania z danych przez sprzedawca jak również prawa i obowiązki klientów z tym związane, rodzaje i zakres usług elektronicznych, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§17
Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych

1. Rejestracja konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy klientem a sprzedawcą umowy o świadczenie usług elektronicznych na czas nieokreślony. Zarejestrowany użytkownik może ją wypowiedzieć w każdym momencie, bez okresu wypowiedzenia i podania przyczyny, także poprzez kliknięcie przycisku „Usuń konto", dostępnego po kliknięciu przycisku „Twoje konto" lub w inny sposób dostępny w sklepie „espotlight.pl". Sprzedawca zarządza kontem, w tym wypowiada umowę o świadczenie usług elektronicznych, w sposób określony w ustawie z dnia 18 lipca 200 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych nie wpływa jednak na treść i moc wiążącą już zawartych pomiędzy klientem a sprzedawcą umów sprzedaży. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje usunięciem konta i wszystkich zapisanych danych.
2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje również zawarta za każdym razem wówczas kiedy klient składa zamówienie jako gość. Umowa ta zostaje jednak rozwiązana zawsze gdy:
2.1. zamówienie anulowano,
2.2. umowę sprzedaży wykonano,
2.3. klient odstąpił od umowy, zgodnie z § 14 regulaminu,
2.4. skutek taki przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia przez sprzedawcę usług elektronicznych, na jeden ze sposobów wskazanych w § 2 ust. 9 regulaminu. Sprzedawca odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§18
Dane

1. Administratorem danych osobowych klientów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest sprzedawca.
2. Zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych i związanie regulaminem jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Brak zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych, szczególnie tych o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 4 regulaminu, zgodnie z zasadami regulaminu oznacza niemożliwości korzystania z niektórych usług sprzedawcy, w tym składania zamówień.
3. Zbierane są dwa rodzaje danych: podanych przez klienta, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 4 regulaminu oraz zebranych przez sprzedawcę automatycznie, o których mowa w § 20 regulaminu. Przeglądanie sklepu „espotlight.pl" możliwe jest bez podawania przez klienta danych, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 4 regulaminu.
4. Klient może żądać dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia oraz zaniechania dalszego przetwarzania.
5. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 4 regulaminu, czyli takie które nie zostały przez klienta podane w procesie rejestracji konta, składania zamówień i realizacji umowy sprzedaży oraz inne dane w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Zbierane dane, o których mowa w regulaminie (w szczególności w § 5 ust. 2, § 6 ust. 4 i § 20 regulaminu) są wykorzystywane w celu:
6.1. zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług elektronicznych przez sprzedawcę oraz umów sprzedaży,
6.2. rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu należności w przypadkach wskazanych w regulaminie,
6.3. informowania klientów o ofercie handlowej sprzedawcy oraz podmiotów trzecich,
6.4. udoskonalania usług sprzedawcy,
6.5. pomiaru ruchu generowanego przez klientów w sklepie „espotlight.pl",
6.6. personalizacji ustawień sklepu „espotlight.pl", dostosowania serwisu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
7. Informacje o danych udzielane są organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Dotyczy zbierania informacji przez Google Analytics oraz Piksel FB.

8.Piksel konwersji Facebooka: w celu prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania kampaniami reklamowymi na Facebooku,

9.Kod Google Analytics: korzystamy w celu poprawienia funkcjonalności i udoskonalania naszej witryny. Platforma Google Analytics w postaci plików cookies zbiera i przechowuje dane Użytkownika takie jak np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.

 

§ 19
Dane zbierane przez sprzedawcę automatycznie – pliki cookies

1. Podczas korzystania przez klientów ze sklepu „espotlight.pl" dodatkowo automatycznie zbierane są takie dane klienta jak: adres strony, adres IP, dane przeglądarki internetowej, dane ekranu, rozdzielczości.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zbierane są za pomocą tzw. plików cookies, które są plikami wysyłanymi do urządzenia klienta używanego podczas przeglądania sklepu „espotlight.pl".
3. Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies: „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez klienta.
4. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzeń klientów i nie umożliwiają indywidualnej identyfikacji klientów. Pliki cookies używane przez sprzedawca nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu należącym do klienta.
5. Klient nie wyrażający zgody na zapisywanie plików cookies może w każdej chwili wyłączyć możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu, w opcjach swojej przeglądarki internetowej, co może jednak przełożyć się na utrudnienie w korzystaniu ze sklepu „espotlight.pl" i jakość usług elektronicznych przez sprzedawcę.
6. Kliknięcie przycisku Ok., zamykam na wyświetlanym w sklepie „espotlight.pl" oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta.
7. Dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych instrukcje jak wyłączyć pliki cookies są wskazane pod poniższymi adresami:
7.1. dla przeglądarki Internet Explorer
7.2. dla przeglądarki Google Chrome
7.3. dla przeglądarki Safari
7.4. dla przeglądarki Opera
7.5. dla przeglądarki Mozilla Firefox

§20
Bezpieczeństwo danych klientów

1. Sprzedawca korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione; podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych klientów.
2. Sprzedawca nie przechowuje danych klientów dłużej niż jest to konieczne, ze względu na cele wskazane wyraźnie w regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych klienta po zakończeniu korzystania z usługi elektronicznej. Po zakończeniu korzystania przez klienta z usługi elektronicznej sprzedawca może przetwarzać tylko te spośród danych które są:
3.1. niezbędne do rozliczenia umowy sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
3.2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług elektronicznych przez sprzedawcę, za zgodą klienta,
3.3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi elektronicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
3.4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

 

DZIAŁ V
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ze sprzedawcą, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może:
1.1. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów – szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez te podmioty są dostępne w siedzibach tych podmiotów i na ich stronach internetowych,
1.2. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do:
a. Federacji Konsumentów, która udziela porad pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707,
b. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
1.3. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
1.4. zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
2. Szczegółowe porady konsument może również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem www.uokik.gov.pl.

DZIAŁ VI
RECYKLING

1. Niżej wskazany został symbol oznacza, że, zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (2002/96/KE) oraz krajowymi przepisami, produktu oznaczonego takim symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi – niezbędne jest oddanie go do wyznaczonego punktu lub podmiotu. W przeciwnym wypadku, w związku z potencjalnie szkodliwymi substancjami, jakie na ogół występują w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznaczonym tym symbolem, możliwe jest wystąpienie negatywnego wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Oddanie takiego produktu do wyznaczonego punktu lub podmiotu przyczynia się również do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, oznaczonego poniższym symbolem, można uzyskać w dowolnym Urzędzie Gminy, lokalnej agencji programu ds. WEEE lub w lokalnym przedsiębiorstwie usuwania odpadów domowych.

2. Klient przy zakupie określonych produktów, może na swój koszt dostarczyć do sprzedawcy swój stary sprzęt, oznaczony takim symbolem. Klient o takim zamiarze powinien poinformować sprzedawcę wcześniej.
3. Sprzedawca za jeden zamówiony u siebie produkt przyjmuje jedną „starą" sztukę tego samego rodzaju sprzętu.
4. Klient może również, zamiast zwrócić się do sprzedawcy, skontaktować się z dowolnym Urzędem Gminy, gdzie wskazane mu będzie miejsce bezpłatnej utylizacji sprzętu.

DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Link do regulaminu wyświetlany będzie w sklepie „espotlight.pl". Każdorazowo regulamin zawierać będzie datę od jakiej obowiązuje w danym brzmieniu oraz linki do wcześniejszych wersji.
2. Celem zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem sprzedawcy, produktów, klient może użyć środków wskazanych w § 2 ust. 9 regulaminu. Na żądanie klienta sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umów sprzedaży.
3. Sprzedawca może w każdej chwili zmienić wszelkie postanowienia regulaminu, wskazując jednocześnie, na stronie internetowej sprzedawcy, termin wejścia w życie danej zmiany. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Wszystkim zarejestrowanym użytkownikom sprzedawca będzie przesyłał treść nowego regulaminu na 7 dni przed jego planowanym wejściem w życie. Klient, który nie wyrazi zgody na związanie treścią nowego regulaminu będzie mógł wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych, zgodnie z regulaminem.
4. Wszelkie spory między przedsiębiorcą a sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe ze względu na siedzibę sprzedawcy, a właściwe jest prawo polskie.