facebook

Reklamacje i zwroty

Klient ma prawo do dokonania reklamacji zamówionych produktów, jak i zwrotu na podstawie odstąpienia od umowy w okresie do czternastu dni od daty realizacji zakupu, ponieżej zamieszczone sa wszystkie informacje którymi należy się kierować:

Reklamowanie produktu:

W przypadku chęci zareklamowania produktu prosimy o wysłanie wiadomości mailowej pod adres sklep@espotlight.pl


Instrukcja - jak dokonać zwrotu towaru ( odstąpienie od umowy sprzedaży ):

 Aby dokonać zwrotu towaru prosimy o rzetelne wypełnienie dokumentu odstąpienia od umowy
 sprzedaży zamieszczonego tutaj.
 
Następnie prosimy o wysłanie informacji wraz z elektronicznie wypełnionym dokumentem na nasz
 adres e-mail sklep@espotlight.pl później dopiero prosimy o spakowanie paczki i wysłanie pod adres
 sedziby naszej firmy zakupionych produktów.

Reklamacje i zwroty - klienci nie będący konsumentami

Niniejszy punkt stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje i zwroty - konsumenci

Niniejszy punkt stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U z 2002r nr 141 poz.1176 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową(Dz. U z 2003r. nr 31 poz.258).

Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail sklep@espotlight.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem Espotlight.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

Konsument, który dokonał zakupu na stronie internetowej www.espotlight.pl, zawarł umowę na odległość i zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000r. nr 22 poz.271 z póź. zm.) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (14) dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć dokument sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru wraz z kosztami dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu.